HMS MÅL
OG MILJØPROFIL

HMS-mål

  • 0 skader.

  • 0 fravær relatert til fysisk eller psykisk belastende arbeidsmiljø.

  • Sykefravær under 3 %

  • 0 utilsiktede utslipp til det ytre miljø.

HMS-politikken er utarbeidet av ledelsen i forståelse med de ansatte.
Trivsel, samarbeidsevne samt kompetanse og opplæringsbehov, identifiseres gjennom samtale med ansatte. Risikoen vi utsettes for kartlegges, og uønskede hendelser registreres.Ulykker skjer ikke, de forårsakes.

 

Miljøprofil

Selskapets påvirkning på miljøet er identifisert, og tiltak vi som ansatte og enkeltpersoner kan gjøre er visualisert og slått opp på arbeidsplassen, dette som en daglig påminnelse om hva vår innsats betyr. SSP har etablert prosesser for å forberede seg på og gjenkjenne  potensielle nødsituasjoner. For å være klar til å reagere ved en nødsituasjon som kan påvirke ansattes helse og sikkerhet, og som kan skade det ytre miljø, har selskapet i samarbeid mellom medarbeidere og ledelse, utarbeidet nødinstruks og beredskapsplan.